Podstawa prawna

 •  Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta nauczyciela (Dz. U. z 1997 r. Nr 56, poz. 357 oraz z 1998 r., Nr 106, poz. 668 i Nr 162, poz. 1118).
 • Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z !996 r. Nr 67, poz. 329, Nr 106, poz. 496 oraz z 1997 r. Nr 28, poz. 153 i Nr 141, poz. 943. Zmiany: Dz. U. z 1998 r. Nr 117, poz. 759).
 • Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. z 1997 r. Nr 85, poz. 539 oraz z 1998 r. Nr 106, poz. 668).
 • Ustawa z dnia 10 czerwca 1994 r. o zamówieniach publicznych (Dz.U. z1998 r. Nr 119, poz. 773)
 • Ustawa w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w komputery (Dz. U. z 1988 r, Nr 148, poz. 973)
 • Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r.o prawie autorskim (Dz. U. Nr 24, poz.83)
 • Ustawa o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej ( tekst jednolity w Dz.U z 1997 r. Nr 110, poz. 721 i od 1 stycznia 1999 zmiany wynikające z Dz. U. z 1997 r. Nr 141, poz. 943 i Dz. U z 1998 r. Nr 106 poz. 668)
 • Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 5 listopada 1999r. w sprawie zasad ewidencji materiałów bibliotecznych (Dz.U. nr 93, poz. 1077)
 • Rozporządzenie Ministra Kultury i Sztuki z dnia 9 marca 1999 r. w sprawie wymagań kwalifikacyjnych uprawniających do zajmowania określonych stanowisk w bibliotekachoraz trybu stwierdzania tych kwalifikacji (Dz.U. Nr 41, poz. 419)
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 czerwca 1993 r. w sprawie organizacji i zasad działania publicznych bibliotek pedagogicznych (Dz. U. Nr 52, poz. 243) oraz jego nowelizacja.
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 lipca 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji i zasad działania publicznych bibliotek pedagogicznych (Dz. U. Nr 67, poz. 754).