O nas

Biblioteka szkolna liczy ok. 20 tys. książek. Zadaniem biblioteki jest dostarczenie czytelnikom lektur, literatury rozrywkowej oraz wszelkiego rodzaju informacji.

Gromadzimy literaturę piękną w wyborze dla młodzieży i dorosłych, literaturę popularnonaukową z wszystkich dziedzin wiedzy oraz regionalia. Na bieżąco staramy się gromadzić te książki, które cieszą się największym zainteresowaniem naszych czytelników. Systematycznie, w miarę posiadanych środków uzupełniamy księgozbiór, mając na uwadze zaspokajanie potrzeb czytelniczych i informacyjnych. Podstawowym sposobem gromadzenia zbiorów są planowo prowadzone zakupy, prenumerata oraz liczne dary.

Nasza biblioteka obsługuje rocznie ponad 1000 użytkowników. Zasady korzystania ze zbiorów określa regulamin. Czytelnikiem automatycznie zostaje każdy uczeń i pracownik naszej szkoły. Za zniszczoną lub zagubioną książkę należy odkupić taki sam egzemplarz. Zbiory biblioteki wypożycza się do domu oraz udostępnia na miejscu w kąciku czytelniczym.

Od roku szkolnego 2006/07 biblioteka jest wyposażona w Internetowe Centrum Informacji Multimedialnej. Edukacyjne portale internetowe stanowią efektywne narzędzie odnajdywania materiałów przydatnych nie tylko dla nauczycieli ale także dla uczniów. Młodzież posiada więc swobodny dostęp do komputera                          i Internetu, co ma służyć przede wszystkim ich edukacji (możliwość przygotowania się do lekcji, tłumaczenia zadań, realizacja własnych pomysłów), a na drugim miejscu rozrywce.

Nasza biblioteka jest częściowo skomputeryzowana, na bieżąco uzupełniamy katalog komputerowy oraz prowadzimy prace związane z przygotowaniem biblioteki do komputerowego wypożyczania książek poprzez tworzenie kart  czytelniczych                    z kodami kreskowymi dla wszystkich uczniów naszej szkoły.

Od 2010 roku działa przy naszej bibliotece Koło  Przyjaciół  Biblioteki . Jest to  zespół  uczniów  zainteresowanych  książkami, czytelnictwem, pracą  biblioteki, ale nie tylko. Tworzy je młodzież, która właśnie w bibliotece odnajduje warunki do rozwoju swojej twórczej osobowości.

Zajęcia odbywają się raz w tygodniu w wymiarze 1 godziny, a w fazie intensywnych prac ich częstotliwość wzrasta. Spotkania odbywają się na zasadzie dobrowolności, uczniowie chętnie w nich uczestniczą , zwłaszcza, że mają możliwość przedstawić swoje pomysły dotyczące realizacji zadań.

Organizujemy wiele szkolnych imprez. Dzięki zaangażowaniu członków Koła cyklicznie odbywają się spotkania tematyczne takie jak: „Zaduszki muzyczne”                          i „Kawiarenka literacka”. Ponadto co roku uczestniczymy w organizacji uroczystości pożegnania maturzystów, walentynek,  i „otrzęsin” klas pierwszych.

Ważną częścią działalności Koła Przyjaciół Biblioteki jest udział w ogólnopolskiej akcji „Cała Polska czyta dzieciom”. W ramach akcji nasi uczniowie dwa razy do roku odwiedzają oddział „0” w Szkole Podstawowej nr 7 w Nowym Sączu przedstawiając dzieciom specjalnie przygotowany program. Spotkania te przebiegają w ciepłej, serdecznej atmosferze. Dzieci z zainteresowaniem słuchają starszych kolegów.                      W czasie spotkań odbywają się wspólne gry i zabawy.

Czytelnia i biblioteka są dostępne dla uczniów od wczesnych godzin rannych do późnego popołudnia, toteż bardzo wielu młodych ludzi chętnie spędza w niej czas.. Staramy się, by była ona przyjazna dla uczniów, dajemy im  możliwość rozwijania zainteresowań i samokształcenia. Prowadzone przez nas zajęcia przygotowują młodzież do korzystania ze zbiorów biblioteki, sprawnego uczenia się, rozwijania zainteresowań oraz umiejętnego wyszukiwania informacji i tworzenia zestawień bibliograficznych.

Promujemy wśród młodzieży idee wolontariatu. Uwrażliwiamy uczniów, że wolontariat to dobrowolna, bezpłatna, świadoma pracę na rzecz innych, wykraczająca poza związki rodzinno – koleżeńsko – przyjacielskie. Nie wszystko co robimy musi przynosić nam korzyści materialne. Możemy pomagać innym i mieć z tego ogromną satysfakcję. Dlatego dostrzegając potrzebę pomocy ludziom znajdującym się  trudnej sytuacji organizujemy  lub współorganizujemy akcje charytatywne takie jak: kiermasze świąteczne, „Listy do Św. Mikołaja”, czy „Pomóż Świętemu Mikołajowi”.

 

Dbamy o estetyczny wygląd naszych pomieszczeń poprzez dużą ilość kwiatów oraz opracowując różne wystawki, np. : aktualności literackie, Nobliści, Nie palę, Kącik maturzysty, oraz dekoracje bezpośrednio związane z organizowanymi przez nas imprezami.