Regulamin biblioteki

 1. Z księgozbioru bibliotecznego mogą korzystać wszyscy uczniowie i pracownicy szkoły.
 2. Przeglądanie zasobów bibliotecznych może odbywać się za pośrednictwem komputera /KATALOG INTERNETOWY/.
 3. Wypożyczać książki wolno jedynie na swoje nazwisko.
 4. Dokonując zwrotów książek należy podać swoje nazwisko, imię oraz klasę i numer w dzienniku.
 5. Wypożyczeń dla nauczycieli dokonuje się indywidualnie lub na podstawie karty bibliotecznej nauczyciela.
 6. Maksymalny czas wypożyczeń książki to jeden miesiąc. Za zgodą nauczyciela-bibliotekarza można ją prolongować /z wyjątkiem lektur/ na kolejny okres.
 7. Uczeń może posiadać na swoim koncie wiele książek, w tym najwyżej trzy lektury. O ilości pozostałych książek decyduje nauczyciel bibliotekarz.
 8. Uczeń, który ma nieoddaną w terminie książkę nie może korzystać z księgozbioru bibliotecznego.
 9. Czytelnik zobowiązany jest do szanowania wypożyczonych książek.
 10. Czytelnik, który zagubi lub zniszczy wypożyczoną książkę zobowiązany jest do niezwłocznego odkupienia takiej samej książki oraz innej wskazanej przez nauczyciela-bibliotekarza.
 11. Nie wolno samemu brać książek z księgozbioru podręcznego.
 12. Na dwa tygodnie przed zakończeniem roku szkolnego każdy czytelnik ma obowiązek oddać wszystkie wypożyczone książki.
 13. Czytelnicy opuszczający szkołę (nauczyciele, uczniowie, pracownicy) zobowiązani są do pobrania zaświadczenia potwierdzającego zwrot materiałów wypożyczonych z biblioteki.

 

REGULAMIN KORZYSTANIA Z INTERNETOWEGO CENTRUM

INFORMACJI MULTIMEDIALNEJ

Centrum służy swym użytkownikom  jako źródło wiedzy i informacji – prosimy zachować ciszę, nie spożywać posiłków i nie używać telefonów komórkowych

 1. Z ICIM mogą korzystać uczniowie i pracownicy ZSE-M w Nowym Sączu.
 2. Użytkownik może korzystać z wydawnictw multimedialnych i Internetu wyłącznie dla celów dydaktycznych.
 3. Wykorzystanie centrum multimedialnego w celach innych niż naukowe jest dopuszczalne w przypadku wolnych stanowisk.
 4. Z komputerów można korzystać jedynie za zgodą nauczyciela bibliotekarza.
 5. Każdy uczeń korzystając z ICIM pracuje cały czas przy tym samym stanowisku.
 6. Korzystając z komputera w celach prywatnych uczeń nie ma możliwości korzystania ze stacji dyskietek, CD oraz drukarki.
 7. Wyszukiwane informacje mogą być zapisane na w/w nośnikach lub wydrukowane jeśli służą one celom dydaktycznym dla całej klasy lub szkoły.
 8. Nie wolno zmieniać nazw i usuwać istniejących plików.
 9. Nie wolno instalować żadnych programów bez zgody nauczyciela bibliotekarza.
 10.  Nie wolno dokonywać jakichkolwiek zamian w konfiguracji i plikach systemowych.
 11. Użytkownik komputera musi posiadać elementarną znajomość jego obsługi i oprogramowania. Nauczyciel-bibliotekarz nie ma obowiązku obsługiwać komputera, powinien jednak służyć radą i pomocą.
 12. Maksymalny czas pracy przy stanowisku komputerowym wynosi 1 godz.
 13. Przy stanowisku mogą znajdować się maksymalnie 2 osoby pracujące w ciszy.
 14. Wszelkie uszkodzenia lub nieprawidłowości w pracy komputera należy natychmiast zgłaszać bibliotekarzowi.
 15. Dla komfortu pracy wszystkich użytkowników należy zachować ciszę. Okrycia wierzchnie torby, teczki itp. pozostawiać w przeznaczonym do tego miejscu.
 16. Do pracowni zakazuje się wnoszenia i spożywania napojów oraz artykułów spożywczych
 17. Nie wolno korzystać z komputera w celach zarobkowych oraz wykonywać czynności, które naruszałyby prawa autorskie twórców lub dystrybutorów oprogramowania i danych.
 18. W przypadku stwierdzenia naruszenia obowiązujących zasad bibliotekarz ma prawo do natychmiastowego przerwania pracy użytkownika komputera.
 19. Nieprzestrzeganie regulaminu spowoduje zakaz korzystania ze stanowiska komputerowego na okres wskazany przez nauczyciela-bibliotekarza.
 20. Za wszelkie mechaniczne uszkodzenia sprzętu komputerowego i oprogramowania odpowiada /finansowo/ użytkownik. Jeśli jest niepełnoletni, wówczas odpowiedzialność ponoszą rodzice.