Olimpiada Języka Angielskiego

Jeśli wybierasz się na Ogólnopolską Olimpiadę Języka Angielskiego koniecznie zajrzyj do tego wpisu. Znajdziesz w nim istotne informacje dla uczstników oraz przykładowe testy.

Informacje dla zawodników

1. Uprawnienia
Laureaci i finaliści olimpiady otrzymują ocenę celującą na koniec roku szkolnego. Laureaci zawodów III stopnia, a także finaliści, mogą być zwolnieni w części lub całości z postępowania kwalifikacyjnego dotyczącego wstępu do szkół wyższych – na mocy uchwał Senatów poszczególnych uczelni. Komitet Główny wydaje uczestnikom zaświadczenia o uzyskanych uprawnieniach.
Laureaci otrzymują dyplomy i nagrody, które są im wręczane w czasie uroczystości zakończenia zawodów. Zastrzega się, że nagrody w formie wyjazdów do krajów angielskiego obszaru językowego mogą być przyznane jedynie tym laureatom, którzy nie przebywali w krajach anglosaskich oraz w krajach Wspólnoty Brytyjskiej dłużej niż trzy miesiące po ukończeniu 10-tego roku życia.
2. Wymagania
Uczeń przystępujący do I i II etapu zawodów powinien wykazać się znajomością materiału językowego zawartego w programach nauczania języka angielskiego w szkole średniej. Ponadto winien wykazać się wiadomościami z zakresu zagadnień współczesnych, historii i literatury Anglii i USA. W dalszej części Wytycznych podajemy listę pozycji, które mogą ułatwić samodzielne przygotowanie się do II i III etapu Olimpiady.
Zaleca się również czytanie tygodników krajowych i zagranicznych informujących o wydarzeniach politycznych, gospodarczych i kulturalnych. Materiał szkolny dotyczący polskiej oraz światowej literatury, kultury i życia politycznego również obowiązuje.

Informacja o testach

Stosowane przez Olimpiadę testy pisemne oceniają znajomość języka pod względem poprawności formalnej. Sprawność komunikatywna kandydatów jest jednym z elementów oceny na egzaminie ustnym w II i III etapie. Używanie testów poprawności formalnej, a nie testów komunikatywnych, wynika z samej istoty olimpiady językowej – stanowi ją współzawodnictwo, którego celem jest wyłonienie grupy najlepszych i uszeregowanie ich w kolejności miejsc. Dodatkowym argumentem na rzecz stosowania testów poprawności są kryteria praktyczności i rzetelności oceny testu – w porównaniu z testami komunikatywnymi, testy formalne są bardziej praktyczne i znacznie łatwiejsze do rzetelnej oceny.
Na etapie szkolnym test składa się z 60 punktów, podzielonych po połowie między gramatykę i słownictwo. Od lat wykorzystuje się w nim standardowe techniki używane w testach szkolnych: transformacja i parafraza zdań lub fraz, wstawianie, wielokrotny wybór i tłumaczenie. Wobec stale rosnącej liczby uczestników, konkurencja na tym etapie jest bardzo silna: aby wywalczyć miejsce w II etapie, trzeba zdobyć minimum 67 % punktów, co oznacza, iż dobry uczeń może mieć kłopoty z awansem.
Test II etapu ma 140 punktów i zbliżony jest pod względem trudności do wymagań jakie stawiane są kandydatom na studia na filologię angielską. Kandydaci rozwiązują dwa testy gramatyczne (wielokrotnego wyboru i tłumaczeniowy), test słownictwa (wstawianie słów w luki), test czytania oraz globalny test luk (cloze test). Ostatnim składnikiem zestawu jest test wiadomości kulturowych (wielokrotny wybór), który dzieli się na część amerykańską i brytyjską.
Zestaw finałowy składa się z testu rozumienia ze słuchu, gramatycznego testu tłumaczeniowego, testu słownictwa, testu czytania oraz testu luk. Oczywiście poziom trudności testu znacznie przewyższa poziom wymagań przy rekrutacji na studia filologiczne.

Przykładowe testy

Przykładowe testy wraz z kluczami. Do pobrania w plikach pdf.

 1. XXX OJA test etap szkolny.pdf
 2. XXXII OJA klucz finał.pdf
 3. XXXII OJA klucze do testu okręgowego.pdf
 4. XXXII OJA lit am finał.pdf
 5. XXXII OJA LIT Br finał.pdf
 6. XXXII OJA test etap okręgowy.pdf
 7. XXXII OJA test etap szkolny.pdf
 8. XXXII OJA test finał.pdf
 9. XXXIII OJA klucz etap okręgowy.pdf
 10. XXXIII OJA klucz finał.pdf
 11. XXXIII OJA LIT Am finał.pdf
 12. XXXIII OJA LIT Br finał.pdf
 13. XXXIII OJA test etap okręgowy.pdf
 14. XXXIII OJA test finał.pdf
 15. XXXIV OJA klucz etapu okręgowego.pdf
 16. XXXIV OJA klucz etapu szkolnego.pdf
 17. XXXIV OJA test etapu okręgowego.pdf
 18. XXXIV OJA test szkolny.pdf

Informacje pochodzą ze strony Wyższej Szkoły Języków Obcych.

Daniel Martuszewski

Autor pasjonuje się tworzeniem serwisów i aplikacji internetowych. Współtworzył ten serwis. Zaprasza na swojego Facebook-a